EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.

Vilka biverkningar kan du få?
Många som har tagit Jakavi har fått lindrade besvär och ökad livskvalitet. Inför en behandling med Jakavi är det dock viktigt att du tillsammans med din läkare pratar om de biverkningar som kan förekomma. Alla människor reagerar olika och det är inte alla som drabbas av biverkningar.

De flesta biverkningar är lindriga

De flesta biverkningarna som du kan få av Jakavi är lindriga till måttliga och går tillbaka efter ett par dagar till ett par veckor av behandling. Några vanliga biverkningar är

  • urinvägsinfektioner
  • yrsel och huvudvärk
  • höga kolesterolhalter och onormala levervärden.

Läs mer om vilka biverkningar som du kan få i bipacksedeln som följer med Jakavi eller på www.fass.se.

Några biverkningar är mycket vanliga och kända som dosrelaterade biverkningar. Det innebär att din läkare kan behandla biverkningarna genom att justera dosen av Jakavi. Dessa biverkningar är till exempel olika typer av blodrubbningar. Tecken på blodrubbningar kan vara att

  • du lätt blir yr, andfådd och trött (lågt antal röda blodkroppar)
  • du lättare får blåmärken eller blödningar som till exempel näsblod (lågt antal blodplättar)
  • ditt immunförsvar är nedsatt och du är mer mottaglig för infektioner (lågt antal vita blodkroppar).

Några biverkningar är mycket vanliga

Ju högre doser Jakavi som du får, desto större är sannolikheten att du upplever någon av dessa biverkningar. Det är viktigt att komma ihåg att dessa typer av biverkningar inte nödvändigtvis är ett tecken på att sjukdomen håller på att förvärras. Berätta för din läkare om du upplever dessa biverkningar så kan hon eller han justera din dos.

Kontakta vården om du får allvarliga symtom

Det är viktigt att du är uppmärksam på om något förändras med ditt tillstånd och hur du mår. Om du misstänker att du har drabbats av någon biverkning ska du alltid diskutera det med din läkare. Vissa symtom kan vara allvarligare än andra och kräver att du kontaktar vården omedelbart, till exempel symtom för blödningar i hjärnan eller i magen.

Kontakta vården omedelbart om du får något av följande symtom:

  • Ihållande huvudvärk, yrsel, domningar, stickningar, svaghetskänsla, förlamning eller plötsligt förändrad medvetandegrad. Det kan vara symtom på blödningar i hjärnan.
  • Blodiga kräkningar, svart avföring eller avföring som innehåller blod. Det kan vara symtom på blödningar i magen eller tarmen.
  • Smärtsamma hudutslag med blåsor. Det kan vara symtom på bältros.

Se bipacksedel eller www.fass.se för fullständig information.

Uppdaterad: 18-03-2019