FRÅGOR & SVAR

Måste jag ta Jakavi vid samma tidpunkt varje dag?

Ja, Jakavi ska tas två gånger per dag vid omkring samma tidpunkt varje dag. Försök att passa in det i de rutiner som du redan har för att göra det till en vana – du kan till exempel ta Jakavi i samband med att du borstar tänderna.

Ska jag ta Jakavi med eller utan mat?

Du kan ta Jakavi med eller utan mat – det spelar ingen roll. Men du ska inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice under tiden som du använder Jakavi.

Vad händer om jag slutar ta Jakavi?

Sluta inte ta Jakavi och gör inga uppehåll i behandlingen utan att först diskutera det med din läkare. Jakavi är en långtidsbehandling, och om du avslutar eller gör uppehåll i behandlingen kan dina symtom snabbt komma tillbaka i samma omfattning som före behandlingen. 

Vilken dos kommer jag att få?

Din läkare bestämmer vilken startdos du får. Har du myelofibros så beror startdosen på hur många blodplättar du har. Har du polycytemia vera så är startdosen normalt 10 mg, 2 gånger dagligen. Patienter med leverproblem eller njurproblem får börja på en lägre dos. Under de kommande månaderna kan din läkare justera dosen för att det ska bli precis rätt för ditt tillstånd och dina symtom.

Vad gör jag om jag inte kan svälja tabletter?

Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du inte kan svälja en hel Jakavi-tablett. Då kan de diskutera alternativ med dig för att du ska kunna ta ditt läkemedel.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar eller glömmer en dos, ska du ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du har missat mer än en dos och känner dig orolig för detta ska du kontakta din läkare eller tala med apotekspersonalen för att få råd.

Försök få in en vana att ta Jakavi i samband med andra dagliga rutiner. Ett tips kan vara att du ställer ett larm på din mobiltelefon eller klocka.

Vad händer om du tar för mycket Jakavi?

Om du tar för mycket Jakavi ska du omedelbart kontakta din läkare eller apotekspersonal eller uppsöka närmaste akutmottagning. Ta med dig Jakavi-förpackningen så att vårdpersonalen kan besluta vad de ska göra.

Hur ska jag förvara Jakavi?

Förvara Jakavi utom syn- och räckhåll för barn. Förvara vid högst 30 °C i originalförpackningen för att skydda läkemedlet mot fukt.  

Använd Jakavi-tabletterna inom 3 månader från det att du öppnat burken eller förpackningen. Använd tabletterna före utgångsdatumet som står på förpackningen. Fråga apotekspersonalen vad du ska göra med läkemedel som inte längre används, till exempel tabletter som blivit kvar i en förpackning om du glömt en dos eller två. Kasta dem inte i soporna. 

Jag är på dialys – påverkar det Jakavibehandlingen?

Om du är på dialys bör du kunna ta Jakavi, men din läkare kommer att berätta för dig om du behöver ändra på hur och när du tar dosen. 

Påverkar min ålder effekten av Jakavi?

Av det totala antalet patienter med myelofibros som använde Jakavi under kliniska studier, var ungefär hälften 65 år eller äldre. Studierna visade inga övergripande skillnader i säkerhet och effekt mellan dessa patienter och yngre patienter. Det är bara vuxna patienter som får Jakavi.

Kan jag ta Jakavi om jag är gravid eller ammar?

Nej, det är inte klarlagt hur Jakavi påverkar det ofödda barnet. Som kvinna i fertil ålder ska man använda effektiv preventivmetod under behandling med Jakavi. Amning ska avbrytas innan Jakavibehandling påbörjas då det är visat att läkemedlet och dess nedbrytningsprodukter utsöndras i bröstmjölken

Referenser:

1. FASS.se, 2020-03-12

Uppdaterad: 18-03-2019